เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ปรัชญา " สุขภาพส่วนบุคคล อยู่ที่การฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนา "
วิสัยทัศน์ " เป็นศูนย์กลางบุคลิกภาพ ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการเรียนรู้ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข "
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health (ภาคเรียนที่ 2/2563)
- กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health (Episode 1) - กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health (Episode 2) - กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health (Episode 3) - กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health (Episode 4)
>> >> >> >>
- กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health (Episode 5) >>
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health (ภาคเรียนที่ 1/2563)
- กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health (Episode 1) - กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health (Episode 2) - กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health (Episode 3)
>> >> >>

Copyright © 2020 (Health and Physical Education Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.