เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
โครงการสอนภาคเรียนที่ 1/2563
ม.4
ม.1
ม.5
ม.2
ม.6
ม.3
พ21103 พลศึกษา1
พ31201 บาสเกตบอล
พ32201 วอลเลย์บอล
พ22101 สุขศึกษา3
พ23101 สุขศึกษา5
พ33101 สุขศึกษา5
พ21203 เทเบิลเทนนิส
พ31205 กีฬานันทนาการ
พ22203 เปตอง2
พ23204 ฟุตบอล
พ21201 กรีฑา
พ31203 ค่ายพักแรม1
พ32205 วอลเลย์บอล
พ22201 แบดมินตัน2
พ23201 แชร์บอล
พ21205 บาสเกตบอล1
พ22205 วอลเลย์บอล
พ22206 แบดมินตัน3
พ21206 แบดมินตัน1
พ22206 บาสเกตบอล2
พ21101 สุขศึกษา1
พ31101 สุขศึกษา1
พ32101 สุขศึกษา3
พ22103 พลศึกษา3
พ23103 พลศึกษา5
พ33201 ลีลาศเพิ่มเติม1
พ21204 เปตอง1
พ22204 ศิลปะป้องกันตัว
พ23205 บาสเกตบอล3
พ21202 เทนนิส
พ31204 บาสเกตบอล
พ32207 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)
พ22202 ตะกร้อ
พ23203 เปตอง3
หลักสูตรวิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึษาตอนต้น

Copyright © 2020 (Health and Physical Education Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.